Samenwerken is de essentie van Smart Industry. Voordat het samenwerken wordt gestart, moeten afspraken zijn vastgelegd voor het geval een van de partners nieuwe algoritmen ontwikkelt met de gemeenschappelijke data. Het ligt voor de hand dat die partner in principe rechthebbende is of wordt ten aanzien van het algoritme zelf (maar niet per definitie van de data). Als er geen afspraken zijn gemaakt kan iedere partner met toegang tot de data dit doen en is hij vrij in het gebruik van het algoritme. Een simpele afspraak kan zijn dat de andere partners ook over het gebruik van het algoritme mogen beschikken.

Een afspraak kan bijvoorbeeld zijn dat partners (de feitelijke bezitters van de data) naar rato van hun bijdrage in de omvang van de dataverzameling voor gezamenlijke rekening een partij (bijv. een van de partners, een externe partij of een gemeenschappelijke nieuw op te richten entiteit, bijv. een stichting of BV) een algoritme laten maken die daarmee waarde creëert die net als een licentiecontract (gebruiksrecht) regelmatig een gebruikersafdracht naar de bijdragende partijen doet. Het ontwikkelen van het algoritme is creatieve arbeid waarbij meer kennis komt kijken dan alleen de meetdata verzamelen. Een dergelijke partij kan overigens meerdere algoritmen ontwikkelen. Middels deze constructie is het de bedoeling dat de oorspronkelijk eigenaar van de meetdata betaald kan worden als de data (op termijn) waarde oplevert.