8 augustus 2019: Eerste RVO projectsubsidie voor Fieldlab Zephyros

RVO Nederland Topsector Energie heeft een eerste projectsubsidie toegekend aan Fieldlab Zephyros voor het smart maintenance innovatieproject AIRTuB (Automatische Inspectie en Reparatie van Turbine Bladen). Projectleider van Fieldlab Zephyros Ferry Visser is verheugd over de toekenning van deze Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Fieldlab Zephyros
Het World Class Maintenance Fieldlab Zephyros zet in op het optimaliseren van onderhoud voor energietechnologieën. World Class Maintenance werkt samen met het Centre of Expertise Water & Energy aan Fieldlab Zephyros. Dit initiatief, dat ook samen met het Centre of Expertise Water & Energy tot stand gekomen is en waaraan subsidie adviesbureau InnoFunding bijgedragen heeft, verenigt in eerste instantie de Nederlandse offshore windsector (industrie, onderwijs en kennisinstituten) in het bereiken van betere prestaties van offshore windenergie.

Het doel is het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovaties en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het ultieme doel: geen onnodige stilstand en geen noodzaak tot on-site maintenance van het offshore windenergie systeem. Het werken hieraan versnelt de ontwikkeling van grootschalige offshore windenergie, zodat het ecologisch en economisch gezien een concurrerende en duurzame energiebron wordt. De ambitie van Fieldlab Zephyros is om op termijn de scope van het Fieldlab verbreden naar alle technologieën die van belang zijn voor de energietransitie.

Projectsubsidie voor AIRTuB
Aan dit project doen de volgende partijen mee: Qlayers, DronesforWork, Demcon, Stork AMT, Eneco Wind, Dutch TeraHertz, LM Wind Power, TNO-ECN, NLR, TU Delft, HZ University of Applied Sciences/Scalda, Hogeschool InHolland, Hanze Hogeschool, Saxion University of Applied Sciences en Development Center for Maintenance of Composites. De toegekende projectsubsidie zetten bovengenoemde partijen in voor het realiseren van de AIRTuB-doelstellingen:

  • Een volledig getest prototype van een autonome UAV ontwikkelen, inclusief sensor payload, die structurele- en oppervlakteschade kan detecteren en in de vorm van data kan overdragen
  • Modellen voor structurele defecten en blad erosie opbrengst impact ontwikkelen ten behoeve van asset management en operationele beslissingen
  • Technologie voor het geautomatiseerd aanbrengen van blad coatings ontwikkelen
  • Software ten behoeve van het automatisch classificeren van bladschade en genereren van automatische reparatie-‘recepten’ ontwerpen

Feestelijke kick-off AIRTuB
De feestelijke kick-of van dit project wordt midden september voorzien in Vlissingen.