Welke vaardigheden hebben Smart Industry medewerkers nodig?

Redactie Smart Industry
Mensen & teams

Op 3 december vond de online workshop ‘skills-piramiden voor Fieldlabs’ plaats, georganiseerd door Platform Talent voor Technologie voor Smart Industry. Tijdens deze workshop hebben experts van verschillende Fieldlabs een prioritering aangebracht in benodigde skills voor de Smart Industry. Wat we allemaal aanvoelen is dat we moeten inzetten op hard- en softskills. Daarna wordt het minder concreet. Gaat het om teamwork, communicatie, digitale skills of juist houdingsaspecten? En op welk niveau moet welk aspect nu eigenlijk aandacht krijgen?

Tijdens deze workshop zijn de skills (aangedragen door de Fieldlabs) verdeeld naar opleidingsniveau en geprioriteerd. Dit leverde een aantal interessante inzichten op over welke skills prioriteit verdienen.

Top 5 in benodigde skills:

  • Digitalisering staat met 68 genoemde skills op de eerste plaats. Skills die de boventoon voeren zijn: digitale vaardigheden & geletterdheid; ICT-basisvaardigheden; Digital process operation; programmeren; lerende systemen; Robot programmeren; Big data; Digital process engineering en 3d CAD tekenen. Er moet met name geïnvesteerd worden in niveau 3 en 4 (90% van het budget is toebedeeld aan deze 2 niveaus);
  • Op de tweede plaats staan de houdingsaspecten zoals kunnen omgaan met verandering en oplossingsgericht werken, wederom gaat het hier primair om niveau 4 gevolgd door niveau 3 en 5;  
  • Op de derde plaats staan Communicatieve vaardigheden. Genoemde vaardigheden zijn luisteren, uitleggen, overtuigen en presenteren. Uit de data blijkt dat vooral niveau 3 hier aandacht aan moet schenken;  
  • Op de vierde plaats staan bedrijfskundige skills zoals Agile, Lean, systeemkennis, kwaliteit en procesvoering. Voor het eerst valt niveau 3 uit het lijstje, en worden deze skills nadrukkelijk genoemd voor medewerkers op niveau 4, 5 en 6  
  •  Op de laatste plaats staan de Inhoudelijke vakvaardigheden, zoals expertise, materiaalkennis en -kunde.  

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de uitkomsten van deze workshop of zelf aan de slag met skills-programma’s voor professionals, neem dan contact op met Marcel van Wijk, 0621 274 294 of m.vanwijk@ptvt.nl